Các điều khoản và điều kiện

Phiên này giải thích điều khoản sử dụng và điều kiện của sitemapxml.net. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng sitemapxml.net. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được đề cập ở đây và trong chính sách bảo mật, vui lòng không sử dụng trang web.

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN:

Thỏa thuận này chi phối việc bạn sử dụng phần mềm, trang web và thông tin sitemapxml.net. sitemapxml.net là một chi nhánh của Hioxindia. Bất kỳ người nào muốn sử dụng dịch vụ của sitemapxml.net phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng và Thỏa thuận Giấy phép Người dùng cuối của trang web này, bao gồm Chính sách Bảo mật của sitemapxml.net.

PHÉP S US DỤNG WEBSITE:

Trang web này chứa tài liệu thuộc quyền sở hữu của sitemapxml.net hoặc được cấp phép. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Bạn có thể sử dụng sitemapxml.net để xem nội dung, tạo báo cáo cho việc sử dụng cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn không được tái xuất bản nội dung từ trang web này bất cứ nơi đâu – ngay cả trong các trang web khác. Bạn không được sao chép, sao chép, sao chép hoặc sử dụng tài liệu trên trang web này vì mục đích thương mại.

THÔNG TIN CUNG CẤP VÀ BẢO QUẢN:

Bằng cách thu thập URL và các thông tin khác, sitemapxml.net theo dõi và thu thập hồ sơ về hoạt động duyệt web của người dùng trong và giữa các trang web (đường dẫn sử dụng).

sitemapxml.net hiện không cho phép người dùng truy cập, xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin bao gồm đường dẫn sử dụng web được thu thập trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ sitemapxml.net, bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền theo hiến pháp, thông luật, quy định hoặc quy định về quyền truy cập vào thông tin như vậy mà bạn có thể có hoặc có được.

CHÍNH SÁCH CHỐNG CH SPA CH AN:

Cụ thể, bạn không được sử dụng dịch vụ, tên, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác của sitemapxml.net kết hợp với việc gửi email không mong muốn hoặc gây ra việc sử dụng thiết bị sitemapxml.net, kết nối mạng hoặc các nguồn khác để khởi tạo, phân phối, chuyển tiếp, hoặc truyền các tin nhắn email không mong muốn. Bạn không được tham gia bất kỳ hoạt động bị cấm nào như dịch vụ gửi thư điện tử hoặc dịch vụ chuyển tiếp địa chỉ, theo cách mà địa chỉ mạng sitemapxml.net hoặc sitemapxml.net -chuyển web hoặc dịch vụ email đã được xác định là liên quan đến việc gửi email không mong muốn. Tất cả các phương pháp bị cấm khác về quảng cáo hoặc quảng bá.

CHUYỂN NHƯỢNG:

Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ với mục đích hợp pháp. Sitemapxml.net có quyền xóa một người dùng cụ thể khỏi một dịch vụ và / hoặc xóa các chi tiết của cá nhân, nếu người đó lạm dụng nó. Sitemapxml.net cũng có thể thực hiện thay đổi đối với dịch vụ mà không cần cảnh báo – điều này có thể bao gồm việc xóa dịch vụ bất kỳ lúc nào.

LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB KHÁC:

trang sitemapxml.net có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Sitemapxml.net không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc bạn sử dụng thông tin hoặc dịch vụ trên các trang web được liên kết Trang web có liên kết trong sitemapxml.net có thể có các Điều khoản và Điều kiện khác. Điều khoản và Điều kiện của sitemapxml.net áp dụng cho các trang web khác.

ĐỘ CHÍNH XÁC NỘI DUNG:

Sitemapxml.net cố gắng hết sức để đảm bảo rằng nội dung trên trang web này là chính xác và được cập nhật và giải quyết bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào ngay khi chúng được xác định. Tuy nhiên, sitemapxml.net không thể đảm bảo rằng nội dung luôn chính xác và cập nhật hoặc nó áp dụng cho từng trường hợp của doanh nghiệp bạn.

GIỚI HẠN TRUY CẬP:

Truy cập vào các khu vực nhất định trong trang web bị giới hạn cho người dùng và sitemapxml.net có quyền hạn chế quyền truy cập vào một phần / toàn bộ trang web.

Thay đổi trong các điều khoản sử dụng:

Các Điều khoản và Điều kiện có thể thay đổi theo định kỳ khi nội dung của trang web được cập nhật và các tính năng mới được giới thiệu một cách năng động. Mặc dù sitemapxml.net thông báo cho người dùng về những thay đổi, bạn cũng có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản và điều kiện thường xuyên đối với những thay đổi gần đây.

T DIS CHỐI BẢO HÀNH:

Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như hiện tại” và “nếu có”. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng dịch vụ này là nguy cơ duy nhất của bạn. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật áp dụng, sitemapxml.net và các công ty thành viên của nó từ chối tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về quyền sở hữu, hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể

(i) Dịch vụ, bao gồm cả nội dung của nó, sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc không có lỗi;

(ii) Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng hoặc sẽ không bị gián đoạn, có thể truy cập, kịp thời hoặc an toàn;

(iii) Bất kỳ lỗi nào sẽ được sửa chữa, hoặc dịch vụ sẽ không có virus, “sâu”, “trojan” hoặc các tài sản độc hại khác;

(iv) Tính chính xác, độ tin cậy, tính kịp thời, hoặc đầy đủ của bất kỳ đánh giá, khuyến nghị, hoặc tài liệu khác được công bố hoặc truy cập được trên hoặc thông qua dịch vụ hoặc trang web;

(v) Tính khả dụng để bán, hoặc độ tin cậy hoặc chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào được thảo luận, đánh giá bởi người dùng hoặc được tham chiếu sử dụng dịch vụ;

(vi) Bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại; và

(vii) Dịch vụ đó không vi phạm. sitemapxml.net và các đơn vị liên kết của công ty xin từ chối, và theo đó bạn từ bỏ và phát hành sitemapxml.net và các chi nhánh của nó từ, bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ, nghĩa vụ, quyền, yêu cầu bồi thường hoặc biện pháp khắc phục nào trong việc vi phạm phát sinh hoặc liên quan đến thỏa thuận này, dịch vụ hoặc phần mềm, dù có hay không phát sinh từ sự sơ suất (tích cực, thụ động hoặc bị kết tội) của sitemapxml.net hoặc các chi nhánh của nó.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN:

(i) Việc sử dụng dịch vụ của bất kỳ người nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ sự tin cậy nào, hoặc bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ thông tin và nội dung nào được truy cập qua dịch vụ,

(ii) Bất kỳ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ này vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thất lạc thông tin liên lạc hoặc bất kỳ sự thất bại nào khác khi truyền hoặc chuyển giao bất kỳ thông tin nào được truy cập thông qua dịch vụ hoặc một số khu vực pháp lý không cho phép những hạn chế hoặc loại trừ này để họ có thể không áp dụng cho bạn.

(iii) Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến việc yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là tội phạm. Liên hệ với chúng tôi về bất kỳ thắc mắc hoặc thắc mắc nào trong Các Điều Khoản và Điều Kiện.